opp
Dostopnost
Domov / Arhiv obvestil / Obvestila / Prosto delovno mesto DIREKTOR JZ CZR DOMŽALE

Prosto delovno mesto DIREKTOR JZ CZR DOMŽALE

 

Svet javnega zavoda Center za zaščito in reševanje Domžale, Količevo 2a, Domžale, na podlagi 21. člena Statuta javnega zavoda Center za zaščito in reševanje Domžale objavlja javni razpis za delovno mesto

DIREKTORJA JAVNEGA ZAVODA CENTER ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE DOMŽALE

Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje naslednje pogoje:

ima končano najmanj 7. raven izobrazbe,
ima najmanj 5 let delovnih izkušenj.

Kandidat mora k prijavi z življenjepisom priložiti:

dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, kjer je razvidno leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
opis delovnih izkušenj in dokazila (potrdila prejšnjih delodajalcev ipd.), iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
petletni program dela in razvoja javnega zavoda.

Svet javnega zavoda bo s soglasjem ustanovitelja imenoval izbranega kandidata za direktorja javnega zavoda Center za zaščito in reševanje Domžale za dobo 5 let.

Direktor mora, kot predstojnik poklicne gasilske enote, na podlagi 5. odstavka 13. člena Zakona o gasilstvu, najkasneje v enem letu po nastopu dela opraviti tudi predpisan strokovni izpit. 

Rok za prijavo je 8 dni od objave razpisa – do vključno 6. oktobra 2021.

Kandidati morajo svoje prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev, programom dela in razvoja javnega zavoda in življenjepisom, najkasneje v osmih dneh od objave razpisa poslati priporočeno na naslov: CENTER ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE DOMŽALE, Količevo 2a, 1230 Domžale, v zaprti ovojnici, z vidno oznako » Ne odpiraj – prijava na razpis za direktorja«.

Upoštevane bodo samo pravočasne in popolne prijave kandidatov.

Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku, skladno z določili 30. člena Zakona o delovnih razmerjih.

Oseba, pristojna za posredovanje informacij v zvezi z javnim razpisom je, strokovni sodelavec za upravno pravne zadeve, tel. št. 040 553 918, e-naslov: info@czrdomzale.si

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

Datum: 28. 9. 2021                       

                                                                        Svet javnega zavoda Center za zaščito in reševanje Domžale